За нас

Фондация "Качество в образованието” е организация за осъществяване на обществено полезна дейност създадена през месец юни 2017 година, в гр. Габрово.

Нашата мисия е да подобрим качеството на образователния процес на територията на България.

Целите на организацията са:      

1. Проучване, анализи, научни разработки, изграждане на обучителни програми, изграждане на стратегически модели в сферата на формалното, неформалното образование, подпомагане професионалното и личностно израстване, изграждане на качествен образователен процес;

2. Идентификация, измерване и превенция на рискови фактори, рискова среда, обществени рискове;

3. Провеждане на информационни кампании, семинари, тренинги и конференции, насочени към: разширяване на знанията, качество в образованието, популяризиране на ученето, развитие на умения, популяризация на иновационни модели, популяризиране на политики свързани с личностно израстване, утвърждаване на ценности и себепознание;

4. Повишаване интерес към самоусъвършенстване, мотивиране на желание за личностно развитие, себепознание, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение, утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество и участие на личността в обществения живот;

5. Създаване на условия за развитие и реализация на хора в областта на иновативните решения;

6. Иницииране, реализиране и подпомагане на процеси свързани с: повишаване качеството на образованието, подобряване на среда, идентификация на фактори влияещи на среда, социална интеграция, идентификация на фактори влияещи на положителни нагласи, изграждане на социална и емоционална интелигентност в различни по тип целеви групи, усвояване на умения свързани с подобряване на комуникационни канали заинтересовани страни по отношение на образователния процес и процеси касаещи обществото.

7. Провеждане на социални мероприятия и организиране на доброволни и други помощни инициативи, както  и други сходни и свързани дейности и цели.

 

От 2017 г. Фондация "Качество в образованието” е сертифицирана по система за управление на качеството ISO 9001:2015, с обхват "Проучвания, анализи, разработване и поддържане на образователни продукти и услуги. Организиране и провеждане на обучения и програми за повишаване на квалификацията на педагогически и непедагогически специалисти. Организиране и провеждане на специални събития, конференции, семинари, проектни форми и инициативи."